Raad van Toezicht

Vanaf 1 augustus 2010 heeft Stichting SPOM een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Hiermee wordt voldaan aan de wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs van 4 februari 2010 waarbij bestuur en intern toezicht formeel worden gescheiden.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn nader uitgewerkt in een reglement. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder. Aandachtspunten zijn daarbij met name de kwaliteit van het geboden onderwijs en de besteding van de beschikbare financiële middelen.

De Code Goed Bestuur, zoals deze door de PO-Raad is vastgesteld, is door de Raad van Toezicht onderschreven. Het bestuurlijk functioneren wordt door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur getoetst aan de principes van de Code Goed Bestuur. Het vormt de basis voor een professioneel bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen die vanuit hun maatschappelijke achtergrond invulling geven aan hun taak. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één maal herbenoembaar.De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen die vanuit hun maatschappelijke achtergrond invulling geven aan hun taak. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één maal herbenoembaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

• De heer R. de Beer
• De heer G. Hubers, voorzitter
• Mevrouw J. de Jonge Baas
• De heer P. van Moort
• Mevrouw P. Oey

Share This