Koersplan

Doel van het onderwijs

‘Alle leerlingen gelijke kansen bieden om hun talenten te ontplooien en op te groeien als krachtige persoonlijkheden die hun bijdrage leveren als constructieve leden van de gemeenschap, als productieve deelnemers aan de economie en betrokken burgers van hun stad/dorp, land en de wereld’.

Als wij dat vertalen naar onze SPOM-scholen komen wij tot de volgende uitgangspunten:

Onze richting:

 • Alle scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs; onder gepersonaliseerd leren verstaan wij het afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek in een leeromgeving en een sociale context voor en door leerlingen om zo tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes en ambities.
 • Alle scholen geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen keuzes van kinderen.

Onze ruimte:

 • Onze scholen zijn autonoom m.b.t. de onderwijskundige invulling van het onderwijs.

Onze ruggensteun:

 • Iedere school is een professionele leergemeenschap; ook als SPOMscholen onderling vormen wij een professionele leergemeenschap: “Wij zijn SPOM” – scholen leren van elkaar; binnen SPOM zijn wij ‘maatjes’ van elkaar.

Onze resultaten:

 • Alle SPOM-scholen hebben een basisarrangement.
 • De gemiddelde score van de SPOM-scholen op de Eindtoets ligt boven het landelijk gemiddelde en bij de tussenscores haalt minimaal 50% van de leerlingen niveau A/B.

Onze wijze van Rekenschap afleggen:

 • Wij leggen op SPOM-niveau verantwoording af in het jaarlijkse bestuursverslag. Aan het eind van ieder schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt een nieuw jaarplan gemaakt. Tussentijds wordt middels een kwartaalrapportage aan de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd.
 • De scholen volgen dezelfde beleidscyclus en leggen extern verantwoording af in de schoolgids/op de website (en via Vensters PO).

Denksleutels

Onze uitgangspunten zijn niet in Kritische Prestatie Indicatoren (‘KPI’s’) of concrete onderwijsdoelen te vangen. Daarom formuleren we ‘denksleutels’: vraagstukken, dilemma’s waar we de komende jaren mee bezig zijn. Het vinden van antwoorden op deze vragen en het maken van keuzes, is de opdracht waar we gezamenlijk voor staan en zorgt voor de ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs.

Denksleutels voor de toekomst (onze ‘ontwikkelingspuzzels’ voor de komende jaren):

 • Wat is een school in 2021? Waar en hoe leren kinderen in deze tijd? Welk personeel is daarbij nodig?
 • Hoe kunnen wij het leren van kinderen personaliseren?
 • Hoe verhoudt het werken met groepsplannen zich tot het werken met individuele handelingsplannen?
 • Wanneer werkt een leerling individueel en wanneer willen we dat leerlingen samen aan het werk zijn?
 • Welk deel van het curriculum wordt door de leerling bepaald en welk deel door de school?
 • Welke onderwerpen moeten fysiek/handelend worden aangeboden en wanneer kan de leerling met de computer zich zaken eigen maken?
 • Waar is vooral instructie van de leraar nodig en wat kan een leerling op andere manieren zelf leren?
 • Hoe en wanneer zetten we de leraar in als coach/begeleider en wanneer hebben we leraar-specialisten (taal-reken-gedrag enz.) nodig?
 • Hoe gaan we het onderwijs organiseren? Wat doen we in de groep? Welke groep? Wat doen we individueel?
 • Hoe betrekken we het leren buiten de school (informeel leren) bij ons onderwijs? Welke rol spelen de ouders daarin? En onze andere stakeholders?
 • Wat is het belang van wijsheid en kennis? Welke feiten/informatie willen wij kinderen leren/bijbrengen? En hoe doen we dat?
Share This