GMR

SPOM heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met instemming- en adviesbevoegdheden op organisatieniveau. De GMR heeft een onafhankelijke voorzitter, mevrouw P. van der Linde, en ambtelijk secretaris, mevrouw C. van Erp. De GMR vergadert gemiddeld acht maal per jaar en twee maal met de Raad van Toezicht in het kader van het periodiek overleg.

Doelstelling: de GMR denkt mee en speelt een proactieve rol:

  • We nemen initiatieven en volgen nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.
  • We zijn op de hoogte van wet- en regelgeving.
  • Onze belangrijkste taak is toetsing van het beleid van SPOM.
  • Wij zijn een deskundige GMR, die zichtbaar en herkenbaar wil zijn voor alle SPOM-scholen.
  • We richten onze aandacht op het bovenschoolse en willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs op de SPOM-scholen.

De 15 scholen van SPOM zijn verdeeld over twee gemeenten: de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Druten. De GMR streeft bij de afvaardiging naar een evenredige verdeling over deze twee gemeenten.

De GMR bestaat in principe uit acht leden: vier afgevaardigden van de oudergeleding en vier afgevaardigden van de personeelsgeleding. Binnen de verkiezingen worden de GMR-leden door de MR’en gekozen. In verband met de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs is ervoor gekozen tot en met schooljaar 2018-2019 twee afgevaardigden vanuit SBO De Dijk zitting te laten hebben in de GMR (oudergeleding én personeelsgeleding).

Eenmaal per drie jaar vinden de verkiezingen plaats. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Er is een GMR-reglement dat bij wijzigingen wordt aangepast. Verder is er een Medezeggenschapsstatuut dat elke twee jaar opnieuw ter vaststelling door de bestuurder wordt aangeboden. De GMR heeft ook een Huishoudelijk Reglement.

Share This