College van Bestuur

Vanaf 1 augustus 2010 heeft Stichting SPOM een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee wordt voldaan aan de wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs van 4 februari 2010, waarbij bestuur en intern toezicht formeel worden gescheiden.
Bij de totstandkoming van de nieuwe bestuursstructuur is gekozen voor een éénhoofdig College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur liggen vast in de statuten. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en vormt ook het bestuur zoals in de wet wordt genoemd (bevoegd gezag).

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie, voor het strategisch beleid, voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, het integraal meerjarenbeleid, voor de interne en externe communicatie en het behartigt de belangen van de stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

 

De voorzitter van het College van Bestuur is voorzitter van de directeurenraad. De relatie tussen het College van Bestuur en de directeurenraad is vastgelegd in het Managementstatuut. De directeurenraad heeft een adviserende taak naar het College van Bestuur. De leden van de directeurenraad leveren een actieve bijdrage aan het tot stand komen van de strategische koers van de organisatie, aan de samenwerking tussen de scholen en aan een verdere professionalisering van de directeurenraad als geheel. Op basis van het managementstatuut zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor hun eigen school.

De voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw Lia van Meegen. Zij wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor.

Share This