Vragen en antwoorden over de voorgenomen fusie

Wat is de noodzaak/reden van de bestuurlijke fusie?

Door de sterke leerlingendaling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kunnen de besturen op bestuursniveau afzonderlijk van elkaar niet meer de beste ondersteuning bieden aan de scholen. Door een bestuurlijke fusie is dat wel mogelijk.
Het doel dat de besturen voor ogen hebben met een bestuurlijke fusie is het versterken van de bestuurskracht ten dienste van de borging en versterking van de onderwijskwaliteit op de scholen, gericht op het kind in de regio. Daarnaast kunnen personele en financiële risico’s beter worden gespreid.

Wat is de meerwaarde/het voordeel van de bestuurlijke fusie?

 • De leerlingendaling is door de besturen samen beter op te vangen.
 • Scholen onder de opheffingsnorm kunnen makkelijker open blijven, mits de kwaliteit voldoende is.
 • Door samengaan kunnen financiële risico’s bij scholen beter worden opgevangen, waardoor continuïteit beter kan worden geborgd.
 • Breder inzetten van expertise biedt kansen voor kwaliteitsverbetering.
 • Toename van de bestuurlijke slagkracht; daarmee kan een beter antwoord worden gegeven op passend onderwijs voor iedere leerling.
 • Meer keuzemogelijkheden voor personeel binnen de eigen organisatie.
 • Meer mogelijkheden om te leren van elkaar.
 • Meerwaarde en kansen voor personeel:

o Kennisoverdracht: meer kennis in huis en bredere inzetbaarheid.
o Werkgelegenheid neemt toe door grotere werkgever.
o Professionaliseringsmogelijkheden worden ruimer.
o De keuzemogelijkheden voor een school nemen toe.
o Aantrekkelijke werkgever in de regio.
o In-, door- en uitstroommogelijkheden.

Wat zijn de nadelen/aandachtspunten van de bestuurlijke fusie?

De fusie brengt geen nadelen met zich mee. Wel zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Menselijke maat op bestuurlijk niveau; korte lijntjes, overzichtelijkheid, zeggenschap en laagdrempeligheid vragen tijdens en na de fusie blijvend aandacht.
 • Cultuurverschillen tussen de besturen.
 • Een groter geografische gebied, waardoor de afstand voor personeel kan toenemen als ze van baan wisselen binnen de stichting.

Wat verandert er op de scholen door de bestuurlijke fusie?

De leerlingen en ouders op de scholen zullen geen negatieve effecten ondervinden van de bestuurlijke fusie. De scholen behouden hun eigen identiteit/eigenheid, onderwijsconcept en visie op onderwijs. Keuzes die scholen daarin zelf willen maken, in afstemming met ouders en leerkrachten, blijven mogelijk en worden niet door het schoolbestuur bepaald.

Hoe kan worden voorkomen dat het bestuur meer op afstand komt te staan?

De huidige bestuurders van SPOM en Oeverwal worden samen het nieuwe bestuur na de bestuurlijke fusie. Daardoor kan de betrokkenheid zoals iedereen nu gewend is vanuit het bestuur ook in de toekomst worden voortgezet.

Hoe is de financiële situatie van de besturen?

Beide besturen zijn financieel gezond.

Wat betekent de bestuurlijke fusie voor kleine scholen? Kan de fusie het voortbestaan van kleine scholen garanderen? Of moeten er kleine scholen sluiten?

Na de fusie kunnen kleine scholen openblijven als de kwaliteit maar voldoende is. Het bestuur vindt het belangrijk dat er thuisnabij onderwijs beschikbaar blijft en is erop gericht om de (kleine) scholen in de kernen open te houden.

Hoe wordt de identiteit van de scholen gewaarborgd?

Dat wordt in de statuten van het bestuur vastgelegd. Daarnaast ligt de invulling van de identiteit bij de scholen in samenspraak met de belanghebbenden waaronder ouders.
Er zijn ouders die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een continurooster.

Kan er nu een continurooster worden ingevoerd?

Schooltijden zijn een aangelegenheid van de scholen. Wanneer op een school de wens bestaat om de schooltijden aan te passen, is het aan de school om daar actie op te nemen in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Ook is het verplicht om daarvoor ouders te raadplegen.

Hoe kan de fusie een kans zijn om het lerarentekort het hoofd te bieden?

Omdat het bestuur groter wordt, ontstaan er meer mogelijkheden voor leraren en kan de marketing gezamenlijk sterker worden neergezet om leraren aan te trekken.

Hoeveel mensen werken er straks op bestuursniveau?

Het aantal mensen dat bovenschools werkzaamheden verricht blijft hetzelfde als in de huidige situatie.

Hoe kan de expertise en ervaring van leraren breder worden ingezet?

Door meer van elkaar te leren door het delen van kennis en ervaring. Daarnaast wordt het mogelijk om experts op meer scholen in te zetten.

Houden scholen hun eigen directeur en visie?

Ja, de directeuren kunnen op de school blijven werken en ook de visie van de school verandert niet.

Wat is het tijdpad?

De geplande fusiedatum is 1 januari 2020. Voorafgaand aan en na de fusiedatum worden de noodzakelijke onderdelen verder op elkaar afgestemd.

Gaan de scholen nu meer met de tijd mee en krijgen we tablets?

Het is aan de scholen om hun onderwijsconcept in te richten en de inzet van ICT/hulpmiddelen daarbij. Door gezamenlijke inkoop kan wel inkoopvoordeel worden bereikt bij het aanschaffen van middelen.

In hoeverre bevordert of belemmert de fusie de overgang naar Kindcentra?

De fusie heeft daar geen invloed op.

Hoe wordt in de toekomst gezorgd voor een sterk bestuur?

Er is bewust gekozen om de twee bestuurders samen verder te laten gaan na de fusie. Wanneer een van de bestuurders vertrekt (door pensionering), zal worden gekeken welke kwaliteiten nodig zijn voor de toekomst om de bestuurskracht op peil te houden.

N.B. Klik op bovenstaande afbeelding om de vragen en antwoorden als document te downloaden.

Share This